hamburgershape

Sekundär navigering

Varför träfönster?

Lite intressant info om PVC som används för bla fönstertillverkning (källa: Svenska Naturskyddsföreningen)

Lite intressant info om PVC som används för bla fönstertillverkning

(källa Svenska Naturskyddsföreningen)

Polyvinylklorid (PVC; vinyl)

PVC, eller vinyl som plasten också kallas, tillverkas av vinylklorid som är cancerframkallande och uppfyller därmed våra kriterier för farlig kemikalie.

Plasten har inneboende flamskyddande egenskaper på grund av det höga klorinnehållet, samt går att skräddarsy med tillsatsämnen får att få önskvärd materialstyrka, flexibilitet, transparens eller färg. Att PVC går att få med så många egenskaper, gör att det har ett brett användningsområde, till exempel fönster/fönsterramar, kabelhöljen, golvmattor, vägguttag, tätningslister i kylskåpsdörrar, förpackningar och plastfilmer för livsmedel, blodpåsar, dialysslangar, leksaker, väskor och skor, detaljer i bilindustrin, med mera. PVC återfinns också i regnkläder, duschdraperier, avtorkningsbara dukar (”vaxdukar”), uppblåsbara madrasser, badpooler och badleksaker, som konstläder på möbler och överdrag på kuddar och madrasser. Produktionsvolymmässigt är PVC en av de fem viktigaste plasttyperna i Europa.

PVC innehåller ofta mjukgörare, av vilka flertalet ftalater är förbjudna att användas i tillverkningen av plasten inom EU, sedan början av år 2015 på grund av deras inneboende farliga egenskaper. Därför avråder vi från användandet av gammal PVC samt PVC importerad från utanför EU, då dessa varor inte följer samma lagstiftning som nytillverkade varor producerade inom EU.

Information om de vanligaste tillsatserna i plast

En av anledningarna till att tillsatsämnena ofta är problematiska är att de oftast inte är bundna till polymeren/plasten utan kan migrera till ytan och avges. En annan anledning är att tillsatsämnena ofta utgör en så stor del av plasten – snittet ligger på ca 15 procent men det kan vara upp till halva plastens vikt. Det kan jämföras med rester av kemikalier som finns kvar i plasten efter den har tillverkats, så kallat kvarvarande monomerer, eller polymerens nedbrytningsprodukter. Dessa utgör oftast mindre än en procent av vikten. Av alla tillsatsämnen lagrade i de plastprodukter som vi i Sverige omger oss med beräknas ca två procent, eller ca 100 000 ton, avges till omgivningen varje år.

Acceleratorer/katalysatorer

Acceleratorer och katalysatorer påskyndar polymerisations- och vulkaniseringsprocesser vid plast- och gummitillverkning. Polymerisationskatalysatorer är ofta metallföreningar/metallkomplex. Ett känt exempel är det cancerogena antimontrioxid som är en vanlig katalysator i PET-tillverkning.

Antioxidanter

Oxidativa processer uppkommer vanligen vid upphettning eller exponering för UV-ljus och bryter ned plaster och gummin, något som kan motverkas genom antioxidativa tillsatsämnen. Många av dessa ämnen är, eller misstänks vara, cancerogena, hormonstörande, organtoxiska eller mycket giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Antioxidanter tillsätts framförallt plaster och gummin som förväntas utsättas för värme och/eller solljus.

Biocider

Bakterier och svampar kan skada, missfärga och ge plastmaterial dålig lukt. Ett brett spektrum av olika biocider kan användas i polymera material, bland annat silver och triklosan, som båda är giftiga för vattenlevande organismer. Välj bort produkter som saluförs som antibakteriella eller anti-lukt, till exempel skärbrädor, kylskåp, tvättmaskiner, kläder, skor och träningsredskap.

Flamskyddsmedel

Plaster och gummin som är organiska material och ofta petroleumbaserade, brinner vanligen lätt, även om det också finns exempel på polymerer med inneboende flamskyddande egenskaper (speciellt de med brom, fluor och klor). I ett fåtal länder är det lagstiftat krav på att vissa produkter, eller komponenter av produkter, av plaster ska vara flamskyddade, till exempel byggmaterial, möbler och elektronik.

Flamskyddsmedel kan tillhöra olika kemiska grupper. Difenyletrar med brom, fluor och klor används brett. Dessa är särskilt svårnedbrytbara i miljön och kan ackumuleras i ekosystemets näringsvävar (för fluorerade finns dock ännu få mätdata från miljön), samt kan ha hormonstörande effekter. 2010 skrev därför ett flertal av världens ledande miljögiftsforskare under ett så kallat San Antonio Statement, genom vilket de kräver en begränsning av användningen av bromerade och klorerade difenyletrar. Andra typer av flamskyddsmedel är ämnen som innehåller hög andel fosfor, kisel, bor, kväve eller magnesium. Då många flamskyddsmedel visat sig vara svårnedbrytbara, bioackumulativa, hormonstörande och potentiellt cancerogena, bör dessa substitueras mot bättre alternativ, eller ännu hellre fasas ut genom att produkten designas om så att flamskyddsmedel inte behövs.

Undvik produkter med halogenerade (klor, fluor eller brom) flamskyddsmedel. Dessa förekommer framförallt i produkter med elektronik och stoppade möbler, men även i byggmaterial. Välj om möjligt produkter med material och/eller design som gör att inga flamskyddsmedel behöver tillsättas.

Färger och pigment

Många olika typer av färger och pigment kan förekomma i plaster och gummin, däribland kromater och azofärger, varav vissa har cancerogena aromatiska aminer som nedbrytningsprodukter. I EU begränsas användningen av azofärger i textil (där ingår även till exempel nylon och elastan som båda är plastbaserade) och konstläder av kemikalieförordningen REACH, men plastmaterial producerat utanför EU kan innehålla farliga azofärger.

Mjukgörare

Mjukgörare gör hård plast mjuk och flexibel. De flesta mjukgörarna är inte bundna till polymeren och läcker därför med tiden ut från materialet. Mest mjukgörare används för PVC-plast. Flertalet av dessa mjukgörare är cancerogena, hormonstörande, reproduktionstoxiska och/eller skadliga för vattenlevande organismer. Olika ftalater är kända exempel på problematiska mjukgörare. Fyra ftalater (DEHP, DIBP, DBP och BBP) är upptagna på tillståndslistan vilket gör att företag behöver tillstånd för att få använda dem. Detta gäller dock bara företag inom EU. Ytterligare nio ftalater är upptagna på kandidatlistan, vilket gör att butiken är skyldig att inom 45 dagar svara en konsument som frågar om varan innehåller något ämne på kandidatlistan. I leksaker samt i barnvårdsartiklar får inte dessa 13 ftalater förekomma, och i leksaker och barnvårdsartiklar som man kan stoppa i munnen får inte heller DINP, DIDP och DNOP förekomma. Det gäller då för alla leksaker, även de tillverkade utanför EU. För material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel finns restriktioner för DEHP, DBP, BBP, DINP och DIDP.

PVC:

Exemplet PVC: PVC-plast framställs från den cancerogena monomeren vinylklorid. Produktionen av PVC är kemikaliekrävande och PVC är det plastmaterial som kräver flest additiv, många av dem potentiellt skadliga vid användning för konsumenten. PVC-plast är även problematisk ur avfallssynpunkt, bland annat för att det kan bildas cancerogena klorerade dioxiner och furaner vid ofullständig förbränning. Naturskyddsföreningen avråder därför från att använda PVC.

» Tillbaka till nyhetslistan

Publicerad: den 29 maj 2019